جهانی شدن و حقوق زنان

جهانی شدن اجتماعی، داده ای منطقی باشد که حقوق زنان را در جامعه با تغییر در آگاهی، روش و رفتار و طرز فکر بهبود بخشد. ارتباط از راه دورِ، سبب می شود تا فعالان حقوق زن تشریک مساعی کنند، انجمن های مدنی ت...

خودآرایی و آراستگی

خودآرایی و آراستگی سعید معزالدین      در سرشت هر انساني، زيبا پسندي و خودآرايي و گرايش به آراستگي نهفته است. خداجويي و خداپرستي نيز که با فطرت هر انساني سرشته شده است، نشانگر اوج زيبايي خواهي و کمال ...