پنج کتاب بنیان فکری تکفیری ها

پنج کتاب بنیان فکری تکفیری ها دکتر قدیر نصری دانشیار اندیشه سیاسی در دانشگاه خوارزمی   سخن من یک مقدمه دارد، یک توضیح و یک نتیجه. نکته مقدماتی این است که امروزه متأسفانه خشونت از نوع و به نام دی...

رویکردهای توسعه ای در مناسبات خارجی

رویکردهای توسعه ای در مناسبات خارجی مقصود عهدی کارشناس ارشد روابط بین الملل   عرصه سیاست خارجی یکی از مهمترین حیطه های پژوهشی روابط بین الملل است که بر اساس نظریه های مختلف به بحث برای تبیین رفت...

نشست آستانه و رویکردها

نشست آستانه و رویکردها ؛ رویکردهای مطلوب ایران در آستانه جهاد رضا               می توان گفت نشست آستانه جدی ترین مذاکرات بحران سوریه تا به ...

انقلاب اسلامی

گفتگوی رادیو تهران با آقای سعید معزالدین  درباره انقلاب اسلامی و انتخابات