روابط فرهنگی ایران و پاکستان ۱

گفتگو با سعید معزالدین روابط فرهنگی ایران و پاکستان بخش اول خبرگزاری تسنیم:متن این هفته پرونده «ایران، جان پاکستان» ؛گفتگو با سعید معزالدین، رئیس خانه فرهنگ ایران در لاهور و کارشناس مسئول فرهنگی امور...