اندیشه مولوی در شبه قاره

بزرگداشت مولوی نگاهی کوتاه به تاثیر اندیشه های مولوی در  آثار اندیشه مندان ، شاعران و نویسندگان شبه قاره (بویژه اقبال لاهوری) در گفتگوی رادیو فرهنگ با سعید معزالدین (برنامه همزبانان)...