کتاب پیام وحدت

پیام وحدت : کتاب پیام وحدت، مجموعه گفت و گوهای دبیر کل پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، درباره همبستگی اسلامی ، تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اهداف، فعالیت ها و عملکرد آن ب...

آوای تقریب

آوای تقریب: كتاب”آوای تقریـب” گزیده مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با انتخاب ،تنظيم  و ویرایش : محمّد سعید معزالدین از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد....

کتاب آوای وحدت

آوای وحدت: كتاب”آوای وحدت”، گزیده مقالات فارسی هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به کوشش (و ویرایش): محمّد سعید معزالدین در ۴۲۶ صفحه از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتش...

کتاب پیام تقریب

پیام تقریب : کتاب” پيـام تقـريـب ” مجموعه سخنراني های فارسی ششمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی با نظارت وکوشش ( و ویرایش) : محمّد سعيد معزالدين در ۱۲۶ صفحه از سوي انتشارات مجمع جهاني تق...