شستشوی جان

شستشوی جان             چکیده ای از دست نوشته های عارفانه برای برنامه راه شب  شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام  تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده پالایش جان سعید معزالدین   گر در دل تو گل گذرد گل باشي...

نور مناجات

نورمناجات برُدم غم دل را به بر پير خرابات گفتا که دواي غم تو هست مناجات چکیده ای از دست نوشته های عارفانه برای راه شب   نور مناجات سعید معزالدین   برُدم غم دل را به بر پير خرابات گفتا که دو...