نور مناجات

  نور مناجات محمد سعید معزالدین   برُدم غم دل را به بر پير خرابات گفتا که دواي غم تو هست مناجات برخيز و برو بر در ميخانه نگه کن عشّاق فرو هِشته همي بر لب ز شکايات از دوست مکن شکوه زهجران و ...