آوای تقریب

آوای تقریب: كتاب”آوای تقریـب” گزیده مقالات هشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

با انتخاب ،تنظيم  و ویرایش : محمّد سعید معزالدین از سوی انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد.دیدگاهها بسته است.