اندیشه مولوی در شبه قاره

بزرگداشت مولوی

نگاهی کوتاه به تاثیر اندیشه های مولوی در  آثار اندیشه مندان ، شاعران و نویسندگان شبه قاره (بویژه اقبال لاهوری)

در گفتگوی رادیو فرهنگ با سعید معزالدین (برنامه همزبانان)دیدگاهها بسته است.