نشریه ها

 
 
:::    نشریه ها   :::
 
.::.  معرفي نشریه ها به ترتيب زمان انتشار  .::.
 
صفحه بعد   ۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱   صفحه قبل
 
 
 
نام نشريه
راه انقلاب
(ويژه نوجوانان)
 
ناشر
انجمن اسلامي دانش آموزان سراسر كشور
سال انتشار
۱۳۵۸- ۱۳۶۰
عضو شوراي نويسندگان
سعيد معزالدين
مقالات
۱-       پاي درس حديث
(بخش اول تا سوم)
۲-    نقش و وظيفه دانش آموز در اين زمان
 
 
نام نشريه
الله اكبر
)ويژه رزمندگان اسلام(
ناشر
تيپ ۳ لشكر ۹۲ زرهي اهواز
سال انتشار
۱۳۶۰- ۱۳۶۱
سردبير
سعيد معزالدين
مقالات
۱-    ما مي رويم تا اسلام بماند
۲-    طهارت و پاكي روح و روان
۳-       متون اسلامي و احكام
 
 
نام نشريه
دياري )هديه(
ويژه كودكان و نوجوانان – مناطق كرد نشين غرب كشور
ناشر
مجتمع آموزشي توحيد – سازمان تبليغات اسلامي
سال انتشار
۱۳۶۱ – ۱۳۶۲
مدير مسئول وعضو شوراي نويسندگان
سعيد معزالدين
مقالات
۱-    سخني با كودكان و نوجوانان
۲-       مجموعه داستان
 
 
نام نشريه
رويدادهاي منطقه
ويژه مديران نمايندگي هاي ستاد منطقه ۲ كشوري
ناشر
سازمان تبليغات اسلاميستاد مركزي منطقه ۲ كشوري
سال انتشار
۱۳۶۶- ۱۳۷۰
سردبير
سعيد معزالدين
مقالات
۱-       سخن سردبير
۲-    مجموعه مطالب تحليلي مسائل فرهنگي
 
 
نام نشريه
پيك ياران
ويژه كارشناسان و كاركنان ستاد منطقه ۲ كشوري
ناشر
سازمان تبليغات اسلاميستاد مركزي منطقه ۲ كشوري
سال انتشار
۱۳۶۹ – ۱۳۷۱
سردبير
سعيد معزالدين
مقالات
۱-       سخن سردبير
۲-    مجموعه مطالب آموزشي و تبيين مسائل فرهنگي
 
 
صفحه بعد   ۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱   صفحه قبل