شستشوی جان

شستشوی جان             چکیده ای از دست نوشته های عارفانه برای برنامه راه شب  شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام  تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده پالایش جان سعید معزالدین   گر در دل تو گل گذرد گل باشي...